Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

07/03/2024 07:32:48

Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn được quan tâm. Thế nhưng hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực khi nào? Và có những quy định nào về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng Nhà Đất Mino tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn có thể tuân thủ chính xác về cách thức của nhà nước.

Giấy mua bán đất viết tay là gì?

Giấy mua bán đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Chính vì thế mà người dân nên nắm rõ những quy định cần thiết, để tránh được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng mua bán đất được thiết lập giữa bên bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng bên mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả hai bên sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay vì 02 lý do sau:

  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chỉ có hiệu lực nếu thời điểm chuyển nhượng diễn ra trước ngày 01/7/2014.

  • Từ ngày 01/7/2014 đến nay, khi chuyển nhượng nhà đất mino phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1062846540

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Số: 8888/2020/HĐMB

…………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Họ và tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà cùng thường trú tại:

II. BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Họ và tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà cùng thường trú tại:

Bằng hợp đồng này, Hai bên thỏa thuận việc mua bán căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................thành phố/tỉnh.................................., có thực trạng như sau :

a. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Các thực trạng khác:

2. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày..... tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn nhà nêu trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng việt nam.

3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.

2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế và lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, Lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà

1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại.

Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại.

2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua thực hiện xong việc đăng ký trước bạ sang tên tại

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.

Điều 8. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết :

a. Ngôi nhà nêu trên :

- Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã xem xét kỷ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;

c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm Quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

3. Hai bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại.

BÊN BÁN BÊN MUA

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1062846540

Cách viết hợp đồng mua bán đất viết tay

Mẫu giấy mua bán đất viết tay là một trong những văn bản tương đối quan trọng khi bạn chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Vì vậy, cách tốt nhất để viết một văn bản hợp đồng mua bán nhà viết tay, cách tốt nhất là bạn nên tuân thủ theo những quy định, quy trình mà nhà nước đặt ra. Và cũng nên tham khảo những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay.

Ngoài ra, trước khi làm hợp đồng mua bán đất viết tay, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Theo quy định của pháp luật, đất hoặc nhà đất chưa có sổ đỏ sẽ không thể tiến hành giao dịch. Chính vì vậy, trước khi làm mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay bạn cần yêu cầu bên bán đi làm sổ đỏ nếu đủ điều kiện.

Cần phân biệt rõ giữa đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa làm sổ đỏ, với đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Một số trường hợp có thể mua bán mà không cần sổ đỏ như: đất thuộc diện nhận thừa kế, đất không có tranh chấp, còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1062846540

Lời kết

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu giấy mua bán đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài viết của Nhà Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một like và một share, và cũng đừng quên theo dõi những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật nhà đất Việt Nam nhé.

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.